Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

precelka
precelka
2245 8c57 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
precelka

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viabetterthanlies betterthanlies
precelka
precelka
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viaRudeGirl RudeGirl
precelka
2174 9a61 500
Reposted from1911 1911 viagruetze gruetze
precelka
8872 69ab
precelka
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa viabetterthanlies betterthanlies
precelka
5521 38e3
Reposted frommiischa miischa viaanastasie anastasie
precelka
9164 6235
sad af..

January 01 2020

precelka
3456 5327 500
Reposted frommiischa miischa viaoutofmyhead outofmyhead

December 31 2019

precelka
8294 ea07 500
Reposted fromowca owca viabakatson bakatson
precelka
4754 a226 500
Reposted byoutofmyheadfagussItIsNotMyobergreywolfilovegreenthoruvieltediousuncleoskusdjLangleygaszkadestroyed
precelka
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
precelka
0836 0d46
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaoutofmyhead outofmyhead
precelka
2605 ae67 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viawiks wiks
precelka
Jeśli nie dostałeś na Boże Narodzenie tego, o czym marzyłeś, kup to sobie sam.
— H. Jackson Brown, Jr.
precelka
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaoutofmyhead outofmyhead

November 16 2019

precelka
2951 b7f8
precelka
2863 85b3
Reposted bylapis-lazuli lapis-lazuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl